е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-138/95/ / 25.11.2014 г.

Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект "Пункт за управление на животински отпадъци" по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта "Пункт за управление на животински отпадъци" в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца", по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" на ПРСР 2007-2013 Възложител: Община Роман в качеството на бенефициент по за безвъзмездна финансова помощ № 06/321/01694 от 30.12.2013 г. с наименование на проекта "Пункт за управление на животински отпадъци", сключен с ДФ "Земеделие" по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" на ПРСР 2007-2013 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 29.10.2020 г.
Файлове актуални към: 29.10.2020 г.