е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-34 / 21.9.2018 г.

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛ.26 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Инженеринг - изготвяне на технически проект за обновяване на сервизна база за нуждите на поддръжка на подвижния състав на обществения транспорт в гр. Дупница, изпълнение на предвидените в проекта строително - монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект BG16RFOP001-1.029-0002 "Интегриран градски транспорт на град Дупница", по Оперативна програма "Региони в растеж", приоритетна ОС "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура за изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.IGT.servizna baza.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Infpubl.obqva.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ.rar 21.1.2021 г.

Други документи № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor.docx 21.1.2021 г.

Други документи № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Скица на поземлен имот
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица на поземлен имот.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TehnSpec_op.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-124 / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 за профила.rar 21.1.2021 г.

Други документи № / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) uduljaane.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Сервизна база.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 Сервизна база.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 21.1.2021 г.