е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-31 / 28.8.2018 г.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с предмет: "Проектиране, СМР и авторски надзор за изграждане на ново Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места" по проект BG16RFOP001-5.001-0052 "Подай ръка", по ОПРР 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630383033
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Други документи № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Критерий за възлагане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Виза за проектиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) виза прПЖ.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Образец за еЕЕДОП - формат за pdf. XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EEDOP - pdf. XML.zip 26.1.2021 г.

Покана за участие № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Покана за пряко договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PokanaBulplan_cor.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Образци за попълване и Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци и Проект на договор.docx 26.1.2021 г.

Решение за откриване № 51 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 51.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ пряко дог.pdf 26.1.2021 г.

Доклад № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад пряко дог.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 55 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 55 ot 13.09.2018 g..pdf 26.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-157-(1) / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.1.2021 г.