е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО5-2018 / 18.5.2018 г.

"Упражняване на строителен надзор на обект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав, в изпълнение на проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав по Договор № 03/07/2/0/00250 от 08.11.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Документация/18.05.2018г г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - документация -СОУ-dtt last revision.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор_СОУ- СН.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1-ЕЕДОП-СУ.doc 18.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява_сн_су.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от работа на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_SN_SOU_site.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 2/10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2 СН СУ.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 3/10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3 СН СУ.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 4/10.07.2018 Г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 4 СН СУ.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение/22.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_95.pdf 18.1.2021 г.