е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-18 / 24.4.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ с предмет: "Доставка на канцеларски материали" по проект BG05М9ОР001-2.019-0009-С01 "Дом и подкрепа за всяко дете", процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституциализация на децата и младежите - Етап 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Други документи № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: Оферта - Образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта - образец.docx 27.1.2021 г.

Покана за участие № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Покана за представяне на индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за представяне на оферта.pdf 27.1.2021 г.