е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2020-0004 / 12.6.2020 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и уличната мрежа в община Угърчин" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Угърчин"; Обособена позиция №2: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин, включително зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин - ул. "Васил Левски", ул. "Христо Ботев" и ул. "Плевен"

АОП (Интернет адрес): https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382644
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Методика за оценка на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка на офертите.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСИ-130.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор .pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № Обявление за поръчка 983479 - изпратено за публикация на 12.06.2020 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка уникален №983479 от РОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № Решение за откриване на процедура 983475- изпратено за публикация на 12.06.2020 г. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение №190 от 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Коментар: Становище за осъществен контрол II етап
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСИ-130 от 25.06.2020.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 20.7.2020 г.

Публикувано на: 20.07.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на плик предлагани ценови параметри.pdf 26.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от 20.07.2020 г. от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол1 от работата на комисията.pdf 26.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Протокол №2 от 24.07.2020 г. от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 от дейността на комисия.pdf 26.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Доклад от 24.07.2020 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от работата на комисията.pdf 26.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Решение №244 от 22.07.2020 г. на определения за Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №244 от 24.07.2020.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 16.10.2020 г.

Публикувано на: 16.10.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка996943/13.10.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 996943.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.10.2020 г.

Публикувано на: 16.10.2020 г.
Коментар: Договор 63-114
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 63-114.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.10.2020 г.

Публикувано на: 16.10.2020 г.
Коментар: Договор 64-114
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 64-114.pdf 26.1.2021 г.