е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-14 / 14.4.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на оборудване и обзавеждане за помещенията, в които ще се предоставят новите услуги" по две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на оборудване", Обособена позиция 2: "Доставка на обзавеждане", по проект BG05М9ОР001-2.019-0009 - С01 "Дом и подкрепа за всяко дете", процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституциализация на децата и младежите - Етап 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Покана за участие № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Коментар: Покана за представяне на индикативна ценова оферта за пазарна консултация по чл.44, ал.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Коментар: Образец №1 - Оферта по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 1 - Офрета позиция 1.docx 26.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Техническа спецификация.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Коментар: Образец №2 - Оферта по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 2 - Офрета позиция 2.docx 26.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Получена индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Индикативна оферта.pdf 26.1.2021 г.