е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка СМР-ПРАГ / 28.5.2018 г.

Repairs and renovation of the Multifunctional Cultural and Tourist Center and the adjoining infrastructure within Project No CB007.1.11.349: Creating preconditions for better accessibility to touristic attractions in Pantelej and Lom by improving the touristic infrastructure and increasing the number of tourists; Priority Axis: 1.Tourism; Specific Objective: 1.1 Tourist Attractiveness; Type of project: Investment, financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme. "РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР И ПРИЛЕЖАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА" ПО ПРОЕКТ № CB007.1.11.349: "Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите", Приоритетна ос: 1. "Туризъм", Област на интервенция 1.1 "Туристическа атрактивност", Вид на проекта: Инвестиционен, финансиран от ЕС, съгласно правилата на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България-Сърбия

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 349_01_Construction_Lom Municipality site.zip 24.1.2021 г.