е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-1 / 26.1.2015 г.

Екопарк "Еника"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 29.1.2015 г.

Публикувано на: 29.01.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700-24
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 29.1.2015 г.

Публикувано на: 29.01.2015 г.
Коментар: Обявление Уникален номер в РОП 00541-2015-0001
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.1.2015 г.

Публикувано на: 29.01.2015 г.
Коментар: Съдържание,Техническа спецификация, Указания за участие, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и проект на договор, КСС, Технически проекти Краен срок за подаване на оферти - 26.02.2015 г.- 17:00ч., Отваряне на офертите 27.02.2015 г. - 13:00ч.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 5.2.2015 г.

Публикувано на: 05.02.2015 г.
Коментар: Разяснения изх. № 91 00-2/05.02.2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по документацията.PDF 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 13.2.2015 г.

Публикувано на: 13.02.2015 г.
Коментар: Разяснения изх. № 91 00 - 9/13.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разяснения по документация.zip 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 16.2.2015 г.

Публикувано на: 16.02.2015 г.
Коментар: Разяснения изх. № РД 91 00 - 10/16.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по документация.PDF 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 7 / 30.3.2015 г.

Публикувано на: 30.03.2015 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисията , назначена със заповед № РД 07 00 - 65 от 27.02.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 8 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Екопарк "Еника", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 28.05.2015 г. от 14:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № № РД 07 00 - 65 от 27.02.2015г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Резултати от оценяването на офертите по двата основни елемента на Техническото предложение и обща техническа оценка (Т): Участник № 1 "МИГ МАРКЕТ" ООД Работна програма (текстова част) - 11 точки Обяснителна записка - 11 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 33.85 точки Участник № 2 "ЕКОПАРК - ВБ" ДЗЗД Работна програма (текстова част) - 9 точки Обяснителна записка - 9 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 27.69 точки Участник № 3 "БОНИМА" ЕООД Работна програма (текстова част) - 11 точки Обяснителна записка - 9 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 30.80 точки Участник № 4 "БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП" ЕООД Работна програма (текстова част) - 9 точки Обяснителна записка - 7 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 24.62 точки Участник № 5 "ТРЕЙС - БУРГАС" ЕАД Работна програма (текстова част) - 9 точки Обяснителна записка - 9 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 27.69 точки Участник № 6 "ПЪТСТРОЙ - ВАРНА" ЕООД Работна програма (текстова част) - 11 точки Обяснителна записка - 11 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 33.85 точки Участник № 7 "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД Работна програма (текстова част) - 11 точки Обяснителна записка - 11 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 33.85 точки Участник № 8 "ЗСК ДЕВНЯ" АД Работна програма (текстова част) - 15 точки Обяснителна записка - 11 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 40.00 точки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови оферти Еника.doc 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 9 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия , назначена със Заповед № РД 0700 - 65/27.02.2015г. с констатациите за съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя, разглеждането и оценка на технническите оферти на допуснатите участници, разглеждането и оценката на ценовите оферти в плик № 3 и обща оценка на допуснатите участници.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на комисия.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 10 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 264/02.06.2015 г. за класиране на Участниците и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие Гаранциите за участие на класираните на трето, четвърто, пето, шесто, седмо и осмо място участници "МИГ МАРКЕТ" ООД - гр. Варна, "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД - гр. Варна, "ЕКОПАРК - ВБ" ДЗЗД , "БОНИМА" ЕООД - гр. Петрич, "БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП" ЕООД - гр. София и "ТРЕЙС - БУРГАС" ЕАД - гр. Бургас са освободени на 18.06.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 07 00 - 264 от 02.06.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за определяне на изпълнител.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за участие.doc 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение рег. № 20 - 94 от 06.07.2015 г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.PDF 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 13 / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор рег. № 20 - 94 от 06.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 14 / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници Оригиналите на банкови гаранции за участие на класираните на първо и второ място участници "ПЪТСТРОЙ - ВАРНА" ЕООД - гр. Варна и "ЗСК ДЕВНЯ" АД - гр. Варна са върнати с писма изх. № РД 7000 - 497 и изх. № РД 7000 - 499 от 06.07.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за обществена поръчка Рег. № 20 - 94/06.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за участие 1.doc 26.1.2021 г.

Гаранции № 15 / 29.12.2015 г.

Публикувано на: 29.12.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 94/06.07.2015 г. Банкова гаранция за изпълнение по Договор рег. № 20 - 94/06.07.2015 г. на "ПЪТСТРОЙ - ВАРНА" ЕООД в размер на 11 066,52 /Единадесет хиляди шестдесет и шест лева и петдесет и две стотинки/ лева е освободена на 29.12.2015 г. (Върнат е оригинал на банковата гаранция с писмо № РД 70 00 - 1029/29.12.2015г.), поради въвеждане в експлоатация на обекта (Удостоверение № 25/21.12.2015г.).
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо Връщане на гаранция за изпълнение.pdf 26.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог_20-94_06.07.2015.xlsx 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 16 / 5.1.2016 г.

Публикувано на: 05.01.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20 - 94/06.07.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информадия договор Еника.pdf 26.1.2021 г.

фактура № 17 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Екопарк Еника.xlsx 26.1.2021 г.