е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 11-ПД-2018 / 5.9.2018 г.

"Извършване на авторски надзор на обект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав, в изпълнение на проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Покана/05.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана_химпроект.pdf 20.1.2021 г.

Решение № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Решение/05.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_откриване.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог.Авторски_проект.docx 20.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Протокол на Комисия/03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_1_АН.pdf 20.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Доклад/03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад_АН1.pdf 20.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Решение за класиране/03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_29_АН.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Коментар: Договор/22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_АН_СУ.pdf 20.1.2021 г.