е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-17 / 24.6.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване и обзавеждане и дидактически материали във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0030 С01 „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява по чл.202, ал.3.pdf 21.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Обява АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация за участие в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци (2).docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ОПРЧР.docx 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Писмо отговор на запитване - Разяснение по условията на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо разаснение по условията на ОП.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване на процедурата за ОП №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване по ОП2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 s.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 s.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 7.10.2019 г.

Публикувано на: 07.10.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 12 / 7.10.2019 г.

Публикувано на: 07.10.2019 г.
Коментар: Приложения към договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо и ценово.pdf 21.1.2021 г.