е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-7 / 7.4.2016 г.

„Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи, в пет обособени позиции“,както следва: Обособена позиция № 1 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48, „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, „Щерю Певтичев“ от о.т. 132 до о.т.135, „Димитър Панчев“ от о.т.218 до о.т.222, „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418 и „Цар Ивайло“ от о.т. 429 до о.т.427“ – град Бяла“ Обособена позиция № 2 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Реконструкция на улици „Брегова“ от о.т.141 до о.т.341 и „Трифон Милушев“ от о.т. 167 до о.т.218“ – град Бяла“ Обособена позиция № 3 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла – I етап“ Обособена позиция № 4 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла – II етап“ Обособена позиция № 5 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в ЦДГ „Първи юни“ гр. Бяла и филиал „Теменуга“ с.Попович“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Публична покана № 1 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: Публична покана с Уникален код 9052254 на портала за обществени поръчки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.PDF 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: Документация за участие, одобрена със З-д № РД 0700 - 142/08.04.2016г. (Съдържание, Техническа спецификация, Указания за подготовка на офертите в т.ч. методика за оценка на офертите, Образци на документи, Проект на договор); Срок на валидност на публичната покана - 21.04.2016г.; Краен срок за получаване на оферти: 21.04.2016г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите: 22.04.2016г. от 10:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 23.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 3 / 12.5.2016 г.

Публикувано на: 12.05.2016 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, определени със Заповед № РД 07 00 - 142 от 08.04.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за получаване, разглеждане и оценка на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20-37 от 20.05.2016г. и приложения към него (Техническа спецификация; Ценово предложение; Техническо предложение;) за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1 и приложения.compressed.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20-38 от 20.05.2016г. и приложения към него (Техническа спецификация; Ценово предложение; Техническо предложение;) за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2 и приложения.compressed.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20-39 от 20.05.2016г. и приложения към него (Техническа спецификация; Ценово предложение; Техническо предложение;) за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3 и приложения.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20-40 от 20.05.2016г. и приложения към него (Техническа спецификация; Ценово предложение; Техническо предложение;) за Обособена позиция № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП4 и приложения.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20-41 от 20.05.2016г. и приложения към него (Техническа спецификация; Ценово предложение; Техническо предложение;) за Обособена позиция № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 5 и приложения.pdf 23.1.2021 г.