е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-1-2018 / 1.6.2018 г.

Провеждане на пазарни консултации във връзка с кандидатствване на Община Белослав с проектно предложение "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав - кв. "Младост" Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Заповед № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Заповед № 395/01.06.2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved_PK_ulici.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Обява за провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyava_PK_ulici.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация към Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. spec. PK ulitsi.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Образци за участие в пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци за участие в ПК.rar 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Протокол от комисия за разглеждане на постъпили оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от комисия.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Доклад от председател
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от председател на Комисия.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на разход
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне разход СМР.pdf 25.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Оферти от участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Оферти от участници в пазарни консултации.rar 25.1.2021 г.