е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2019-0003 / 1.2.2019 г.

,,Почистване и укрепване коритото на р. Каменица и изграждане на подпорни стени от съществуващ мост 4 до съществуващ мост 3 ,,II етап: Почистване и укрепване на коритото на река "Каменица", изграждане на подпорни стени и укрепване на съществуващи подпорни стени: ляв бряг - стена 19 - стена 33 (т. 19-т. 39), десен бряг - съществуващи подпорни стени с дължина 181 м."

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635383532
ОП актуална към: 27.5.2019 г.
Файлове актуални към: 27.5.2019 г.

Други документи № / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: ИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.rar 27.5.2019 г.

Документация за участие № / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_подпорни.pdf 27.5.2019 г.

Обявление за обществена поръчка № / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_подпорни.pdf 27.5.2019 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_подпорни.pdf 27.5.2019 г.

Други документи № / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 27.5.2019 г.

Други документи № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Коментар: Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне_плик_Предлагани_ценови_оферти.pdf 27.5.2019 г.