е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-56 / 11.8.2016 г.

"ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "РАБОТЕН ПРОЕКТ" ЗА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ", ПОДОБЕКТИ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА С. ДРАГАШ ВОЙВОДА, ОБЩИНА НИКОПОЛ", "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА С. НОВАЧЕНЕ, ОБЩИНА НИКОПОЛ" И "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА МУСЕЛИЕВО, ОБЩИНА НИКОПОЛ" И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО", ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г., МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ", ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-56 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12-56o.fed 24.1.2021 г.

Документация за участие № 12-56 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация проектиране Nikopol ФИНАЛ1.doc 24.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-56 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12-561.fed 24.1.2021 г.

Решение на прекратяване № 12-56 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ1.pdf 24.1.2021 г.