е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-5 / 23.3.2016 г.

"Изготвяне на три броя работни проекти за строеж "Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на подобект: с. Дюлино, на подобект: с. Господиново и на подобект: с. Горица, Община Бяла" и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на всеки от подобектите"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 -110/25.03.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 139/25.03.2016г. Уникален номер на поръчката в РОП: 00541 - 2016 - 0004
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Коментар: Документация за участие, включваща: Технически спецификации(задание за проектиране); указания за подготовка на офертите; методика за определяне комплексната оценка на офертите; приложения (образци на документи); проект на договор; 3( три) броя виза за проетиране; Краен срок за представяне на оферти: 22.04.2016г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите: 25.04.2016г. - 10:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 168 от 25.04.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 26.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 5 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на три броя работни проекти за строеж "Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на подобект: с. Дюлино, на подобект: с. Господиново и на подобект: с. Горица, Община Бяла" и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на всеки от подобектите", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 05.05.2016 г. от 11:30 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 168 от 25.04.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатия единствен участник. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участника в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Резултати от оценяването на офертата на единствения участник по показател П1 "Стратегия на участника за изпълнение на поръчката" с подпоказатели: K1 -Обхват и действия относно изпълнение на задачите, описани в Техническата спецификация, К2 - Организация на работата за изпълнение на поръчката, включително управление на процесите и вътрешен контрол, К3 - Управление на риска и показател П2 - "Предложен срок за подготовката на трите инвестиционни проекта във фаза работни проекти" Единствен Участник "ДОМИ 97" ООД - гр. Добрич 1. Показател П1 - "Стратегия на участника за изпълнение на поръчката" - 45 точки в т.ч. Подпоказател K1 - Обхват и действия относно изпълнение на задачите, описани в Техническата спецификация - 25 точки Подпоказател K2 - Организация на работата за изпълнение на поръчката, включително управление на процесите и вътрешен контрол - 15 точки Подпоказател K3 - Управление на риска - 5 точки 2. Показател П2 - "Предложен срок за подготовката на трите инвестиционни проекта във фаза работни проекти" - 5 точки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне на ценови оферти.doc 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6 / 9.5.2016 г.

Публикувано на: 09.05.2016 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти, е назначена със Заповед № РД 07 00 - 168 от 25.04.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 7 / 9.5.2016 г.

Публикувано на: 09.05.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 186/09.05.2016г. за класиране на Участниците и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 8 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Договор за изпълнение рег. № 20-44 от 31.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 26.1.2021 г.

Приложения към договор № 9 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Приложения към договор рег. № 20-44 от 31.05.2016г. (Техническа спецификация; Ценово предложение( Техническо предложение за изпълнение на поръчката)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения към договор.zip 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 10 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Информация (АОП) за сключен договор рег. № 20- 44 от 31.05.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие на класирания на първо място единствен участник Гаранцията за участие на класирания на първо място участник "ДОМИ 97" ООД- гр. Добрич в размер на 1030,00 (Хиляда и тридесет) лева е освободена със Заповед № РД 0700 -236/31.05.2016г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за обществена поръчка Рег. № 20 - 44/31.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранция.pdf 26.1.2021 г.

Гаранции № 12 / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20-44/31.05.2016 г. 50 % от гаранцията за добро изпълнение по Договор рег. № 20-44/31.05.2016 г. на "ДОМИ 97" ООД в размер на 496,00 (Четиристотин деветдесет и шест) лева е освободена на 02.08.2016 г. (Заповед № РД 0700 - 356/02.08.2016г.) на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с раздел V "Гаранция за изпълнение" т. 8.6 от Договор рег. № 20-44/31.05.2016 г., поради приемане на извършената работа по първия етап (изготвяне на три броя работни проекти) от договора, съгласно приемо - предавателни протоколи от 16.06.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранция.pdf 26.1.2021 г.