е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-41 / 14.5.2018 г.

"Избор на туроператор за предоставяне на комплексна логистична услуга " в рамките на проект "С малки стъпки към успешен старт" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Никопол BG05M2OP001-3.001-0011, с доп.рег.№ Д03-224 от 02.08.2016 г., приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-41 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-41_001.pdf 21.6.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-41 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЯ АОП- тур.14.05.2018.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-41 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) туроператор-документация-14 май 2018.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-41 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 проекти на договори.rar 21.6.2021 г.

Образци № 12-41 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци на документи.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-41 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация-14 май 2018.pdf 21.6.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-41 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфор. за уд. на срока_001.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-41 / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-41 / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 210 от 14.06.2018 г..pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-41 / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 212 от 14.06.2018 г..pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-41 / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 211 от 14.06.2018 г..pdf 21.6.2021 г.