е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-8 / 7.4.2016 г.

"Аварийно - възстановителни работи на сграда и реконструкция на покривна конструкция - Участък "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Бяла, област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Коментар: Решение № РД 07 00 - 146/11.04.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.1.2021 г.

Покана № 2 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Коментар: Покана изх. № РД 91 00 - 10/11.04.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 17.1.2021 г.

Приложения към покана № 3 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Коментар: Приложения към покана изх. № РД 91 00 - 10/11.04.2016г. (Образци на документи в т. ч. КСС, Проект на договор, 14. Сканирани проекти (част архитектура и част конструкции); Уникален номер на поръчката в РОП: 00541 - 2016 - 0006
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения към покана.zip 17.1.2021 г.

Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП № 4 / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: Становище изх. № Е - 31 - 00 - 022968 от 14.04.2016г. по чл. 19, ал.2, т. 24 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище чл.19,ал.2, т. 24.PDF 17.1.2021 г.

Доклад на комисия № 5 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Доклад от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 167 /22.04.2016 г. на Заместник-Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 17.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 6 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 172/28.04.2016г. за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.1.2021 г.

Договор № 7 / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Коментар: Договор реуг. № 20-33 от 16.05.2016г. и приложения към него ( Ценово предложение в т.ч. и КСС, Техническо предложение, протокол от договарянето и Доклад на комисията)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 17.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 8 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор АОП рег. № 20 - 33 от 16.05.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 17.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 9 / 10.8.2016 г.

Публикувано на: 10.08.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор изх. № РД 2400 - 371/10.08.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация изпълнен договор.pdf 17.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20-33/16.05.2016 г Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20-33/16.05.2016 г на "ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД в размер на 832,82 (Осемстотин тридесет и два лева и осемдесет и две стотинки) лева е освободена на 11.08.2016 г. (Заповед № РД 0700 - 381/11.08.2016г.), поради въвеждане в експлоатация на обекта (Удостоверение за въвеждане в експлоатация №11 от 01.08.2016г.).
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранция.pdf 17.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-33-2016-Авар.възт.раб.пож.безоп..xlsx 17.1.2021 г.