е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-2 / 11.4.2013 г.

"Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Лом" Договор N BG161PO001/1.1-12/2011/039 по схема "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: