е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-17 / 23.4.2020 г.

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:"Доставка на оборудване и обзавеждане за помещенията, в които ще се предоставят новите услуги" по две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на оборудване", Обособена позиция 2: "Доставка на обзавеждане", по проект BG05М9ОР001-2.019-0009 - С01 "Дом и подкрепа за всяко дете", процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституциализация на децата и младежите - Етап 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Техническа спецификация Оборудв. и Обз.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6_Проект на договор_ОП1.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Образци.docx 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Декларация - образец 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Obrazec_6-Deklaraciq_spazeni_zadyljenia.docx 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Декларация - образец конфиденциалност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Obrazec_8-Deklaraciq_konfidentialnost.docx 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6_Проект на договор_ОП2.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Договор Обособена п-я №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 contract_2020_OP1.rar 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Договор Обособена п-я №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 contract_2020_OP2.rar 27.1.2021 г.