е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО 3/2018 / 16.3.2018 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение за обект "Сграда на ДГ "Първи юни", находяща се в УПИ XVII /идентичен с ПИ 69763.501.493/, кв. 8 по плана на c. Страшимирово, община Белослав;" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за обект "Рехабилитация и обновяване на два гробищни паркове, находящи се в землището на гр. Белослав, община Белослав" със следните подобекти: Подобект № 1: Гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 03719.510.489 по кадастралната карта на гр. Белослав, община Белослав; Подобект № 2: Гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 03719.509.545 по кадастралната карта на гр. Белослав, община Белослав; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги, със следните подобекти: Подобект № 1: Административни сгради на община Белослав, находящи се на ул. "Цар Симеон Велики" № 23 в гр. Белослав, община Белослав; Подобект № 2: Административна сграда на община Белослав, находяща се на ул. "Гебедже" № 8, гр. Белослав, община Белослав"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: "Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект "Рехабилитация и обновяване на площадно пространство за широко обществено ползване, ПИ с идентификатор № 27125.501.233 по КККР на с. Езерово, община Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Проекто-договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор - проектиране.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Документация за участие и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Изготвяне на инв. проекти - ПРСР - Д-Я.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Приложение към Техническа спецификация - скици на обектите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Скици - приложени към ТС.rar 22.1.2021 г.

Обявление № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Информация за публикуване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация_за_публикуване_.pdf 22.1.2021 г.

Обявление № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти поръчка - СОО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа_спецификация.pdf 22.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ПУБЛИКУВАНЕ.pdf 22.1.2021 г.

Заповед № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Заповед за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЗАПОВЕД_204.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 1_30.03.2018 г. на Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_30.03.2018.pdf 22.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 2_04.04.2018 (прикл. на 10.04.2018)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2_04.04.2018_10.04.2018.pdf 22.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Доклад от Комисия за проведена процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Report_procedure_committee.pdf 22.1.2021 г.

Заповед № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Заповед № 248/11.04.2018 за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved 248_klasirane.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Договор по ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №65-ОП 1.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Договор по ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №66_ОП 2.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Договор по ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №67_ОП 3.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Договор по ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №68_ОП 4.pdf 22.1.2021 г.