е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-12 / 2.8.2016 г.

"Доставка на горива за зареждане на автомобили и друга техника собственост на Община Бяла, Варненска област, чрез използване на карти за безналично плащане"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 367 от 05.08.2016г. Уникален номер на поръчката в РОП 00541 - 2016 - 0010
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Коментар: Обявление за поръчка Изх. № РД 2400 - 366 от 05.08.2016г. Краен срок за получаване на оферти: 12.09.2016г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите: 13.09.2016г. - 11:00 часа
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.doc 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Коментар: Разяснение изх. № РД 7000 - 571 от 29.08.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 5 / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия , назначена със Заповед № РД 07 00 - 430/13.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 9100 - 32 от 17.09.2016г. за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за отваряне на ценови предложения.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6 / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със заповед № РД 0700 - 430 от 13.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.1.2021 г.

Протоколи и доклад на комисия № 8 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: Протоколи № 1, № 2 и № 3 и Доклад на на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 430 от 13.09.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Протоколи и доклад.zip 21.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 9 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 448 от 29.09.2016г. за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране и избор на изпълнител.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 10 / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 21.1.2021 г.

Договор № 11 / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20-87/26.10.2016г. и приложения към него: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника, избран за изпълнител и Предлагана цена на участника, избран за изпълнител;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 12 / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 739/13.12.2018г. за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 21.1.2021 г.