е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-12 / 1.2.2017 г.

"Закупуване и доставка на обзавеждане за детски градини" в рамките на проект "С малки стъпки към успешен старт" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Никопол BG05M2OP001-3.001-0011, с доп.рег.№ Д03-224 от 02.08.2016 г., приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432393235
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-12 / 1.2.2017 г.

Публикувано на: 01.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ID 770439.pdf 19.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-12 / 1.2.2017 г.

Публикувано на: 01.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ID 770442.pdf 19.1.2021 г.

Образци № 12-12 / 1.2.2017 г.

Публикувано на: 01.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 19.1.2021 г.

Документация за участие № 12-12 / 1.2.2017 г.

Публикувано на: 01.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация (1).pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-12 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 19.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-12 / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 комисия.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 12-12 / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ЦП.pdf 19.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-12 / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 комисия 30.03.2017.pdf 19.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-12 / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 комисия 25.04.2017 г..pdf 19.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-12 / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД КОМИСИЯ.pdf 19.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-12 / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-12 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 174 от 30.06.2017 г..pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 12-12 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР.pdf 19.1.2021 г.