е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Събиране на оферти с обява ОП-16 / 11.6.2019 г.

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване и обзавеждане и дидактически материали във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0030 С01 „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 25.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Обява АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация за участие в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доълнителна информация за участие в ОП.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Образци на документи за участие в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци (2).docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор (2).docx 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 14.6.2019 г.

Публикувано на: 14.06.2019 г.
Коментар: Писмо Отговор на запитване Разяснение по условията на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо разяснение по условията на ОП.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване на ОП.pdf 25.1.2021 г.