е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-68 / 31.10.2017 г.

"Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" с 2 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 "Отпечатване на информационна брошура" (запазена поръчка , съгласно чл.12 от ЗОП) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 "Други дейности по информация и публичност".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2018 г.
Файлове актуални към: 17.1.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 31.10.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 17.1.2018 г.

Документация за участие № 2 / 31.10.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 17.1.2018 г.

Документация за участие № 3 / 31.10.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 17.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 6.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор 30-00-761.pdf 17.1.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 5 / 8.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява удължаване.pdf 17.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 10.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 94-00-2240-1.pdf 17.1.2018 г.