е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-4 / 24.2.2016 г.

"Ремонт улична мрежа населени места - Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 2.3.2016 г.

Публикувано на: 02.03.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 88/02.03.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 2.3.2016 г.

Публикувано на: 02.03.2016 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 99/02.03.2016г. Уникален номер на поръчката в РОП: 00541 - 2016 - 0003
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.3.2016 г.

Публикувано на: 02.03.2016 г.
Коментар: Документация за участие (Съдържание, Техническа спецификация, Указания за подготовка на офертата, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и проект на договор; Краен срок за представяне на оферти: 30.03.2016г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите 31.03.2016г. - 13:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 124 от 31.03.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 5 / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт улична мрежа населени места - Община Бяла, Област Варна", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 26.04.2016 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, находяща се на ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 124 от 31.03.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници. В техническата оферта няма показатели, които подлежат на оценяване. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне на ценови оферти.doc 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Протокол от дейността на Комисия назначена със Заповед № РД 07 00 - 124 от 31.03.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла, Област Варна за разглеждане, оценка и класиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 7 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Решение № РД 07 00 - 215 от 20.05.2016г. за класиране на Участниците и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Гаранции № 8 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Гаранцията за участие на класирания на трето място участник "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД - гр. Варна е освободена на 08.06.2016г. със Заповед № РД 0700 - 252/08.06.2016г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 07 00 - 215 от 20.05.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за определяне на изпълнител. Банкови гаранции за участие на класираните на четвърто, пето и шесто място участници "ЩРАБАГ" ЕАД - гр. София, "ХИДРОСТРОЙ" АД - гр. София и "ЗЕБРА" ООД - гр. Аксаково са освободени на 08.06.2016 г. (Върнати са оригиналите на банкови гаранции с писма РД 7000 - 342/08.06.2016г., РД 7000 - 341/08.06.2016г. и РД 7000 - 343/08.06.2016г.) на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 07 00 - 215 от 20.05.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за определяне на изпълнител. Гаранцията за участие на "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. Добрич е усвоена на основание чл. 61, ал. 2, т.1 от Закона за обществените поръчки с писмо вх. № РД 08 00 - 50/08.06.2016г., поради това че с писмо изх. № РД - 14 - 99/15.04.2016 г., входирано в деловодството на Община Бяла с вх. № РД 7000 - 180/18.04.2016г., участникът "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. Добрич е заявил, че оттегля своята оферта вх. № РД-70-00-148/30.03.2016г.след изтичане на срока за получаване на офертите.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за участие.doc 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 27.6.2016 г.

Публикувано на: 27.06.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 50/21.06.2016г. и приложения към него - Ценово предложение на Изпълнителя и Техническо предложение на Изпърнителя. Подписите в посочените документи са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 27.6.2016 г.

Публикувано на: 27.06.2016 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници КОНСОРЦИУМ "ПЪТ ПРОГРЕС" -гр. Варна и "ТРЕЙС - БУРГАС" ЕАД - гр. Бургас са освободени със Заповеди № РД 0700 - 282/23.06.2016г. и № РД 0700 - 283/23.06.2016г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за обществена поръчка Рег. № 20 - 50/21.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповеди гаранции.pdf 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 11 / 27.6.2016 г.

Публикувано на: 27.06.2016 г.
Коментар: Информация АОП за сключен договор рег. № 20 - 50/21.06.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 26.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-50-2016Ремонт улична мр.насел.места.xlsx 26.1.2021 г.

Гаранции № 12 / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20-50/21.06.2016 г. Гаранцията за добро изпълнение по Договор рег. № 20-50/21.06.2016 г. на КОНСОРЦИУМ "ПЪТ ПРОГРЕС" - гр. Варна в размер на 2 822,50 (Две хиляди осемстотин двадесет и два лева и петдесет стотинки) е освободена на 30.11.2016 г. (Заповед № РД 0700 - 554/30.11.2016г.) , поради изпълнение на СМР, съгласно протоколи за извършени СМР( №1 от 26.07.2016г. и № 2 от 08.09.2016г.). Сумата е върната на съдружниците в обединението както следва: "СТИМЕКС" ЕООД -гр. Варна - 1 411,25 (Хиляда четиристотин и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) лева "ЕСЕН" ЕООД - гр. Варна - 1 411,25 (Хиляда четиристотин и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) лева
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за изпълнение.doc 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 13 / 22.12.2016 г.

Публикувано на: 22.12.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор изх. № РД 2400 - 594/22.12.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 26.1.2021 г.