е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-13 / 3.10.2018 г.

"Изготвяне на работен проект за обект: "Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици в община Кресна" във връзка с кандидатстване на Община Кресна по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1536587097-1.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проектиране пожар.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03=10.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 10.10.2018 г.

Публикувано на: 10.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 10=10.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) пожар.pdf 28.11.2021 г.