е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-53 / 30.6.2017 г.

"Обучение на лица за придобиване на професионална квалификация по професия "Работник в озеленяването" по сключен договор № BG05M9OP001-2.005-0125-C01/12.04.2017. с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, приоритетна ос № 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" и приоритетна ос № 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" за реализирането на Проект BG05M9OP001-2.005-0125 "Активна грижа чрез социална подкрепа", които включват дейността "Обучение за повишаване на професионалната квалификация по Компонент 1"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-53 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava обучение.pdf 19.5.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-53 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12-531.fed 19.5.2021 г.

Образци № 12-53 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 19.5.2021 г.

Документация за участие № 12-53 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обучениеф.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 12-53 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) указания.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12-53 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обучение.pdf 19.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-53 / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ озеленители11.pdf 19.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-53 / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ озеленители2.pdf 19.5.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-53 / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране - обучение.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-53 / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор.rar 19.5.2021 г.