е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-19 / 24.4.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ с предмет: "Доставка на санитарни материали и материали и консумативи за лична хигиена на потребителите" по две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на санитарни материали и консумативи", Обособена позиция 2: "Доставка на материали и консумативи за лична хигиена на потребителите", по проект BG05М9ОР001-2.019-0009 - С01 "Дом и подкрепа за всяко дете", процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституциализация на децата и младежите - Етап 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Други документи № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Образец - Оферта по Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта по об.пя1 - образец 1.docx 21.1.2021 г.

Други документи № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Образец - Оферта по Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта по об.пя2 - образец 2.docx 21.1.2021 г.

Покана за участие № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Покана за представяне на индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 21.1.2021 г.