е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2020-0001 / 24.4.2020 г.

"Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на сгради и съоръжения,собственост на Община Угърчин, включително прилежащата към тях техническа инфраструктура"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830353533
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Стойност: 4 000 000,00 лв.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Образци за попълване от участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци за попълване.rar 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 131 / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Стойност: 4 000 000,00 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура №131 на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Разяснение №1 от 04.05.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1 от 04.05.2020.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Допълнен Образец №5а - Таблица за единични цени, съгласно разяснение №1 от 04.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tablica_ed.ceni_Образец 5а_променен.xls 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1_от работата на комисия.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне_ценови_предложения-1.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Протокол №2 от работатат на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол№2_Рамково сгради.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Протокол 33 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол№3.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Решение №291 от 16.09.2020 на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ 291 ОТ 16.09.2020.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 16.11.2020 г.

Публикувано на: 16.11.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка №999866 от 16.11.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 999866.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.11.2020 г.

Публикувано на: 16.11.2020 г.
Коментар: Рамково споразумение №75-113 от 26.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ramkovo 75-113.pdf 16.1.2021 г.