е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-4-2018 / 29.11.2018 г.

Провеждане на пазарни консултации чрез Запитване за представяне на оферта за целеви разход, представляващ разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи във връзка с кандидатствване на Община Белослав с проектно предложение "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: КСС към оферта за подобект № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ор 2 - КСС_БЕЛОСЛАВ СМР- обет 2 - ГЕБЕДЖЕ 8.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Коментар: Запитване за участие в пазарни консултации за събиране на оферти за целевия разход, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи на административните сгради, обекти по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyava_PK-4-2018_29.11.2018.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Коментар: Приложение № 3 - Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pr. 3 - Techn. specifiaction.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Коментар: Образец на оферта за участие в пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пр.1_Оферта от участник.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Коментар: КСС към оферта за подобект № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пр. 2 - KСС_БЕЛОСЛАВ-СМР - обект 1 - ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ.xls 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Протокол от работа на комисия за оценка на постъпилите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за сайта.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Доклад от председателя на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад за сайта.pdf 18.1.2021 г.

Решение № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на разход за СМР по проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за сайта.pdf 18.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Оферта от "БАЛКАНСКИ" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта БАЛКАНСКИ ООД за сайта.pdf 18.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Оферта от "НАВАРА 10" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта НАВАРА 10 ЕООД за сайта.pdf 18.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 8.12.2018 г.

Публикувано на: 08.12.2018 г.
Коментар: Оферта от "НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД за сайта.pdf 18.1.2021 г.