е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-39 / 26.4.2018 г.

Избор на туроператор за предоставяне на комплексна логистична услуга" в рамките на проект "С малки стъпки към успешен старт" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Никопол BG05M2OP001-3.001-0011, с доп.рег. № Д03-224 от 02.08.2016 г., приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове" с включени позиции: Обособена позиция № 1: "Еднодневни екскурзии до гр.София и Природен парк "Персина" Обособена позиция № 2: "Обмяна на опит с родители" Обособена позиция № 3: "Транспортна услуга за деца и родители"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Други документи № 12-39 / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф.за обява_001.pdf 21.6.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-39 / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЯ АОП- тур.26.04.2018.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-39 / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) туроператор-документация -април 2018.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-39 / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци на документи.rar 21.6.2021 г.

Образци № 12-39 / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 проект на договор.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-39 / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация - април 2018.pdf 21.6.2021 г.

Решение на прекратяване № 12-39 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 151 08.05.2018.pdf 21.6.2021 г.