е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-9 / 4.6.2015 г.

"Доставка на Драгажна машина - Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 271/05.06.2015 г. за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Драгажна машина.PDF 27.1.2021 г.

Покана № 2 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Коментар: Покана изх. № 9100 - 33/05.06.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана Драгажна машина.PDF 27.1.2021 г.

Приложения към покана № 3 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Коментар: Съдържание; Техническа спецификация, Методика за оценка, Образци на документи и проект на договор; Уникален номер на поръчката в РОП - 00541 - 2015 - 0007; Срок за представяне на оферти - 02.07.2015г. до 17:00 часа; Отваряне на офертите и провеждане на договарянето: 03.07.2015 г. от 13:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 27.1.2021 г.

Доклад на комисия № 4 / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Коментар: Доклад от дейността на комисия, определена със заповед № РД 0700 - 347/03.07.2015 г. за провеждане на договаряне с поканените лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия.PDF 27.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 5 / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 352 от 07.07.2015 г. за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.PDF 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 23.7.2015 г.

Публикувано на: 23.07.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение рег. № 20 - 106/23.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.PDF 27.1.2021 г.

Приложения към договор № 7 / 23.7.2015 г.

Публикувано на: 23.07.2015 г.
Коментар: Приложения към договор за изпълнение рег. № 20 - 106/23.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор за изпълнение.PDF 27.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 8 / 23.7.2015 г.

Публикувано на: 23.07.2015 г.
Коментар: Изпратена информация за сключен договор рег. № 20 -106/23.07.2015 г. в регистъра на АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.PDF 27.1.2021 г.

Гаранции № 9 / 23.7.2015 г.

Публикувано на: 23.07.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие на единствения от поканените Участници, който е представил оферта Гаранциита за участие на "ИКОМА" ООД - гр. София (Единствен представил оферта Участник) е освободена със Заповед № РД 0700 - 400/23.07.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за обществена поръчка Рег. № 20 - 106/23.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед освобождаване на гаранция за участие.PDF 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 10 / 28.7.2015 г.

Публикувано на: 28.07.2015 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка 2015/S 143 - 264046 от 28.07.2015 г. - Директива 2004/18/ЕО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 27.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 106/23.07.2015 г. Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 106/23.07.2015 г. на "ИКОМА" ООД - гр. София в размер на 21 505,12 /Двадесет и една хиляди петстотин и пет лева и дванадесет стотинки/ лева е освободена на 22.12.2015 г. (Заповед № РД 0700 - 649/22.12.2015г.) на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 11, ал. 3 от Договор рег. № 20 - 106/23.07.2015 г., поради изпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя (окончателен приемо-предавателен протокол от 18.12.2015г.).
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранция.pdf 27.1.2021 г.

Гаранции № 12 / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за авансово плащане по Договор рег. № 20 - 106/23.07.2015 г. Банковата гаранция за авансово плащане по Договор рег. № 20 - 106/23.07.2015 г. на "ИКОМА" ООД - гр. София е освободена на 22.12.2015 г. (Върнат е оригиналът на Банковата гаранция с писмо изх. № РД 70 00 - 1017/22.12.2015г.), поради подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 18.12.2015г. за действително извършени и приети доставки, чиято стойност покрива изцяло стойността на авансовото плащане.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо гаранция АП.pdf 27.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 13 / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20 - 106/23.07.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Коментар: плащане по дог.№20-106/2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дост.на драг.машина.xlsx 27.1.2021 г.