е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-65 / 28.9.2017 г.

"Логистика (Организиране и провеждане) на мероприятия" по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2018 г.
Файлове актуални към: 17.1.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 28.9.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 17.1.2018 г.

Обявление № 2 / 28.9.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 17.1.2018 г.

Документация за участие № 3 / 28.9.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 17.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 27.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление - Цени.pdf 17.1.2018 г.