е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-13 / 26.4.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА / ЗУТ / " ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на ул. "Отовица" участък между ул. "Мадара" и ул. "Драгой Болярин" Обособена позиция № 2 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на ул. "Родопи" Обособена позиция № 3 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на ул. "Димчо Дебелянов" участък между ул. "Евтим Трайчев" и ул. "Курт дере" Обособена позиция № 4 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на ул. "Кокиче" Обособена позиция № 5 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на улица с о.т. 1365-1362-1363 в кв. Южен" Обособена позиция № 6 "Осъществяване на строителен надзор на Реставрация на Обект "Ески джамия", град Дупница - недвижима културна ценност с категория "Местно значение"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Челна страница от документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница строителен надзор 6.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Проект на договор ОП 1, 2, 3, 4 и 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор ОП 1, 2, 3, 4 и 5.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Проект на договор ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ОП 6.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Образец 1 Заявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 1 Заявление.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Образец 2 ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 2 ЕЕДОП.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Образец 3 А Техническо предложение ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 3 А Техническо предложение ОП 6.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Образец 3 Техническо предложение ОП 1, 2, 3, 4 и 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 3 Техническо предложение ОП 1, 2, 3, 4 и 5.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Образец 4 Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 4 Ценово предложение.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Образец 6 Декларация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обрaзец 6 Декларация по чл.6, ал.2 ЗМСИП.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация 6 позиции.pdf 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 15 / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение строителен надзор 6.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-90 / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oбявление строителен надзор 6.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 stroitelen nadzor 6.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 stroitelen nadzor 6.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 39 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 39 stroitelen nadzor 6.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Съобщение до "Еврид Консулт" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до Еврид Консулт.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Съобщение до "ДММ-Дизайн" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до ДММ-Дизайн.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Договори за изпълнение и приложения към тях
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Строителен надзор по 6 обособени позиции.rar 18.1.2021 г.