е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-6 / 5.4.2016 г.

„Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път VAR2071 /III-906/ Дюлино - Попович - Граница общ. /Бяла - Несебър/ - /I-9/, от км 0+000 до км 5+680 - L=5 680 м“ и проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път VAR2070 /III-906 Рудник - Дюлино/- Господиново от км 0+000 до км 0+740 - L=740 м“ Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48, „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, „Щерю Певтичев“ от о.т. 132 до о.т.135, „Димитър Панчев“ от о.т.218 до о.т.222, „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418 и „Цар Ивайло“ от о.т. 429 до о.т.427“ – град Бяла Обособена позиция № 3 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла – I етап“ Обособена позиция № 4 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла – II етап“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 137 от 06.04.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 21.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Коментар: Обявление изх. № РД2400 - 157/06.04.2016г. Уникален номер на поръчката в РОП 00541 - 2016 - 0005
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Коментар: Документация за участие, включваща Указания заучастие, Технически спецификации/задания за проектиране, Методика за оценка на офертите, Образци на документи, Проект на договор и приложени Визи за проектиране. Краен срок за представяне на оферти - 04.05.2016г.; 17:00 часа; Отваряне на офертите 05.05.2016г. - 10:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 21.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 10.5.2016 г.

Публикувано на: 10.05.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 183 от 05.05.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 5 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството в четири обособени позиции" Обособена позиция № 1 - "Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път VAR2071 /III-906/ Дюлино - Попович - Граница общ. /Бяла - Несебър/ - /I-9/, от км 0+000 до км 5+680 - L=5 680 м" и проект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път VAR2070 /III-906 Рудник - Дюлино/- Господиново от км 0+000 до км 0+740 - L=740 м" Обособена позиция № 2 - "Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: "Реконструкция на улици "Господин Милушев" от о.т.4 до о.т.48, "Иван Калчев" от о.т. 48 до о.т.110, "Щерю Певтичев" от о.т. 132 до о.т.135, "Димитър Панчев" от о.т.218 до о.т.222, "Хан Крум" от о.т.222 до о.т.418 и "Цар Ивайло" от о.т. 429 до о.т.427" - град Бяла Обособена позиция № 3 - "Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: "Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла - I етап" Обособена позиция № 4 - "Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: "Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла - II етап", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 03.06.2016 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 183 от 05.05.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техниупълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Резултати от оценяването на офертите на участниците по показател П1 "Стратегия на участника за изпълнение на поръчката" с подпоказатели: K1 -Обхват и действия относно изпълнение на задачите, описани в Техническата спецификация, К2 - Организация на работата за изпълнение на поръчката, включително управление на процесите и вътрешен контрол, К3 - Управление на риска и показател П2 - "Предложен срок за подготовката на инвестиционните проекти във фаза технически проекти" Участник "ТОБО - ПРОДЖЕКТ" ДЗЗД - гр. София Участникът е отстранен от участие за Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4 Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Участник "ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД - гр. Шумен Обособена позиция № 1 1. Показател П1 - "Стратегия на участника за изпълнение на поръчката" - 45 точки в т.ч. Подпоказател K1 - Обхват и действия относно изпълнение на задачите, описани в Техническата спецификация - 25 точки Подпоказател K2 - Организация на работата за изпълнение на поръчката, включително управление на процесите и вътрешен контрол - 15 точки Подпоказател K3 - Управление на риска - 5 точки 2. Показател П2 - "Предложен срок за подготовката на инвестиционните проекти във фаза технически проекти" - 5 точки Обособена позиция № 2 1. Показател П1 - "Стратегия на участника за изпълнение на поръчката" - 45 точки в т.ч. Подпоказател K1 - Обхват и действия относно изпълнение на задачите, описани в Техническата спецификация - 25 точки Подпоказател K2 - Организация на работата за изпълнение на поръчката, включително управление на процесите и вътрешен контрол - 15 точки Подпоказател K3 - Управление на риска - 5 точки 2. Показател П2 - "Предложен срок за подготовката на инвестиционните проекти във фаза технически проекти" - 5 точки Обособена позиция № 3 1. Показател П1 - "Стратегия на участника за изпълнение на поръчката" - 45 точки в т.ч. Подпоказател K1 - Обхват и действия относно изпълнение на задачите, описани в Техническата спецификация - 25 точки Подпоказател K2 - Организация на работата за изпълнение на поръчката, включително управление на процесите и вътрешен контрол - 15 точки Подпоказател K3 - Управление на риска - 5 точки 2. Показател П2 - "Предложен срок за подготовката на инвестиционните проекти във фаза технически проекти" - 5 точки Обособена позиция № 4 1. Показател П1 - "Стратегия на участника за изпълнение на поръчката" - 45 точки в т.ч. Подпоказател K1 - Обхват и действия относно изпълнение на задачите, описани в Техническата спецификация - 25 точки Подпоказател K2 - Организация на работата за изпълнение на поръчката, включително управление на процесите и вътрешен контрол - 15 точки Подпоказател K3 - Управление на риска - 5 точки 2. Показател П2 - "Предложен срок за подготовката на инвестиционните проекти във фаза технически проекти" - 5 точки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне на ценови оферти.doc 21.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 183 от 05.05.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 7 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 248/07.06.2016г. за класиране на участниците и избор на изпълнител за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП1.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 8 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 249/07.06.2016г. за класиране на участниците и избор на изпълнител за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП2.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 9 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 250/07.06.2016г. за класиране на участниците и избор на изпълнител за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП3.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 10 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 251/07.06.2016г. за класиране на участниците и избор на изпълнител за Обособена позиция № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП4.pdf 21.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 27.6.2016 г.

Публикувано на: 27.06.2016 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за участие Гаранциите за участие на отстранения участник "ТОБО - ПРОДЖЕКТ" ДЗЗД в размер на Обособена позиция № 3 - 300,00 (Триста) лева Обособена позиция № 4 - 300,00 (Триста) лева са освободени със Заповед № РД 0700 -281/23.06.2016г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане срока за обжалване на Решения № 250/07.06.2016г. и № 251/07.06.2016г. за класиране на участниците и избор на изпълнител за Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранции.pdf 21.1.2021 г.

Гаранции № 12 / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на класирания на първо място участник Гаранциите за участие за ОП №1, ОП№2, ОП №3 и ОП № 4 на класирания на първо място участник "ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД - гр. Шумен в размер както следва: Обособена позиция № 1 - 400,00 (Четиристотин) лева;Обособена позиция № 2 - 200,00 (Двеста) лева; Обособена позиция № 3 - 300,00 (Триста) лева; Обособена позиция № 4 - 300,00 (Триста) лева са освободени със Заповед № РД 0700 -316/11.07.2016г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.), поради сключване на договори за обществена поръчка Рег. № 20 - 57/11.07.2016 г., Рег. № 20 - 58/11.07.2016 г., Рег. № 20 - 59/11.07.2016 г., Рег. № 20 - 60/11.07.2016 г.,
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранции.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 57/11.07.2016г. за Обособена позиция №1 и приложения към него: Техническа спецификация; Ценово предложение; Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения ОП1.zip 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 -58/11.07.2016г. за Обособена позиция № 2 и приложения към него: Техническа спецификация; Ценово предложение; Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения ОП2.zip 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 59/11.07.2016г. за Обособена позиция №3 и приложения към него: Техническа спецификация; Ценово предложение; Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения ОП3.zip 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 60/11.07.2016г. за Обособена позиция №4 и приложения към него: Техническа спецификация; Ценово предложение; Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения ОП4.zip 21.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 17 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Коментар: Информация АОП за сключени договори рег. № 20 - 57/11.07.2016г. за ОП № 1, рег. № 20 - 58/11.07.2016г. за ОП №2, рег. № 20 -59/11.07.2016г. за ОП № 3 и рег. № 20 - 60/11.07.2016г. за ОП № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договори.PDF 21.1.2021 г.

Гаранции № 18 / 29.11.2016 г.

Публикувано на: 29.11.2016 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на 50 % от гаранцията за изпълнение по Договори: рег. № 20-57/11.07.2016 г. - 214,50 лева рег. № 20-58/11.07.2016 г. - 110,00 лева рег. № 20-59/11.07.2016 г. - 180,00 лева рег. № 20-60/11.07.2016 г. - 180,00 лева на "ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД Гаранциите са освободени на 28.11.2016 г. (Заповед № РД 0700 - 547/28.11.2016г., Заповед № РД 0700 - 548/28.11.2016г. , Заповед № РД 0700 - 549/28.11.2016г., Заповед № РД 0700 - 550/28.11.2016г.), поради приемане на извършената работа по първия етап (изготвяне на техническите проекти) от договорите, съгласно приемо - предавателни протоколи от 29.07.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за изпълнение.doc 21.1.2021 г.

Допълнително споразумение № 19. / 3.6.2020 г.

Публикувано на: 03.06.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение рег. № 20-58(-1)/01.06.2020г. към договор рег. № 20-58/11.07.2016г. за ОП №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение ОП2.pdf 21.1.2021 г.