е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-99 / 7.12.2016 г.

"Избор на туроператор за предоставяне на комплексна логистична услуга" в рамките на проект "С малки стъпки към успешен старт" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Никопол BG05M2OP001-3.001-0011, с доп.рег.№ Д03-224 от 02.08.2016 г., приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове" по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Зелено училище 2. Обособена позиция № 2 - Екскурзии 3. Обособена позиция № 3 - Обучение на родители

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-99 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID 9059620.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 12-99 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № 12-99 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 22.1.2021 г.

Съобщение за прекратяване на прцедура чрез обява № 12-99 / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 22.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-99 / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 комисия.pdf 22.1.2021 г.