е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-7 / 14.3.2018 г.

"Рехабилитация на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2018 г. по три обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Първа страница на указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_str. Ukazaniq_za_uchastie.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniq_za_uchastie.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_dogovor.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_specifikaciq.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Образец №1 ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр. 1 ЕЕДОП.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Образец №2 Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр.2 Предл.за изпълнение.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Образец №3 Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр, 3 Дя. чл.102 ЗОП.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Образец №4 Ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр.4 Ценова оферта.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Образец №4a - Приложение №1 към Ценова оферта - КСС за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр.4а Прилож.1 КСС към ценова.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Образец №5 Декларация по чл. 6, ал.2 от ЗМСИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр. 5 чл.6, ал.2 ЗМСИП.docx 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_Reh_ulici.pdf 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 11 / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh_Reh_ulici.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor.Reh.ulici.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.4.2018 г.

Публикувано на: 05.04.2018 г.
Коментар: Разяснение за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RazqsnenieEEDOp.reh.ulici.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Рехабилитация.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-75 / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти рехабилитация.pdf.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 рехабилитация.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Протокол 3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 рехабилитация.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Договори за изпълнение и приложения към тях
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Рехабилитация.rar 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 2.4.2019 г.

Публикувано на: 02.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор №РД09-522/26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. izp. dog RD09-552.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 2.4.2019 г.

Публикувано на: 02.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор №РД09-553/26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. izp. dog. RD09-553.pdf 18.1.2021 г.