е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0004 / 9.3.2018 г.

"Реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II - 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект "Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин" №11/07/2/0/00517"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534393830
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) О Б Р А З Ц И.doc 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: Разрешение за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разрешение за строеж.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: Част ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУСО.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част Архитектура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Архитектурна.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Геодезия.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част ОВК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ОВК.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част Конструктивна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Конструктивна.zip 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част В и К 2 част
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част В и К 2 част.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част В и К
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част В и К 1 част.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част Паркоустройство и благоустройство
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Паркоустройство и благоустройство.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част Пожарна безопасност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Пожарна безопасност.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ПБЗ.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част Технологична
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Технологична.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: ИП Част Електрическа
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ел.1.rar 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 834222/09.03.2018 / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Стойност: 714 903,40 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОП.pdf 19.5.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 834224/09.03.2018 / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Стойност: 714 903,40 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение .pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Коментар: ИП Част Електрическа
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ел.2.rar 19.5.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 834676/13.03.2018 / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение промяна .pdf 19.5.2021 г.

Протокол/доклад № / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Коментар: Протокол №1_20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57,ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_Цени _СМР .pdf 19.5.2021 г.

Протокол/доклад № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Протокол №2_18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_СМР_ДГ.pdf 19.5.2021 г.

Протокол/доклад № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Протокол №3_26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_СМР_ДГ.pdf 19.5.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Решение №475/16.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_изпълнител _СМР_ДГ.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка .pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Договор №74-113_28.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР №74-113_28.08.2018 Г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Графици към Договор №74-113_28.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Графици към Договор №74-113_28.08.2018 г..pdf 19.5.2021 г.