е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО10-2019 / 20.8.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор на обект "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав - кв. "Младост", в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0024-C01 от 05.06.2019г. за проект "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав - кв. "Младост" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_СН_кв.Младост_20.08.2019.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_СН_документация_кв.Младост_DTT REV.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_СН_образци_документация_кв.Младост_DTT REV.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спец_СН_кв.Младост.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Протокол № 1/02.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_комисия_02.09.2019.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 7.10.2019 г.

Публикувано на: 07.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 7.10.2019 г.

Публикувано на: 07.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.11.2019 г.

Публикувано на: 12.11.2019 г.
Коментар: Договор № 97/24.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор СН.pdf 25.1.2021 г.