е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-17 / 2.10.2018 г.

Пазарна Консултация за кандидатстване с Проект "Прилагане на мерки за превенция от пожари в общинските гори" по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Покана за участие в пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_1_Оферта.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Декларация за свързаност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_2_Декларация.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение_1_Техническо_предложение.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение_2_Ценово_предложение.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа_спецификация.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Количествено-стойностна сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена_сметка.xls 25.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Количествена сметка по позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) количествена сметка позиция 1.xlsx 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 10.10.2018 г.

Публикувано на: 10.10.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол пазарни 8.3.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 10.10.2018 г.

Публикувано на: 10.10.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение пазарни 8.3.pdf 25.1.2021 г.