е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-19 / 13.2.2017 г.

"Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол по обособени позиции: Обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" №1; Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Никопол, ул. "Васил Левски" №87 и Обособена позиция №3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Никопол, ул. "Васил Левски" №107, по договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001- 0146 "Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-19 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 772023.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-19 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 772024.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 12-19 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 24.1.2021 г.

Образци № 12-19 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 1.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 2.rar 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-19 / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 инж жилищата.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-19 / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 жилищата.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 18.5.2017 г.

Публикувано на: 18.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Всички заинт.-инженеринг жилища.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране за ОП1.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 ОП1.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 за ОП 1.pdf 24.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисията по ОП1.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 за ОП 2.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 ОП2.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 ОП2.pdf 24.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия по ОП2.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оценителен протокол ОП2 Стройпродукт.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оценителен протокол ОП2 Нивел строй.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оценителен протокол ОП2 Бибо 69.pdf 24.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране ОП2.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оценителен протокол ОП 1 Планинг груп.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 за ОП 3.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 ОП3.pdf 24.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия за ОП3.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оценителен протокол ОП 3 Марсен.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оценителен протокол ОП 3 Инженеринг строй 2017.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оценителен протокол ОП 3 Елит строй 6.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оценителен протокол ОП 3 Ванков-Дунев.pdf 24.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-19 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране ОП3.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-19 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 169 26.06.2017.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-19 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 167 26.06.2017 Нивел строй ЕООД.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-19 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 170 26.06.2017 г.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс жилища позиция 1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс жилища позиция 2.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-19 / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс жилища позиция 3.pdf 24.1.2021 г.