е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-15 / 7.2.2017 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обекти: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на три многофамилни жилищни сгради в град Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0146 "Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433303731
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-15 / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 771246.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-15 / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 771248.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-15 / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания жилища.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-15 / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-15 / 20.4.2017 г.

Публикувано на: 20.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-15 / 20.4.2017 г.

Публикувано на: 20.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 12-15 / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови оферти надзор жилища.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-15 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 надзор жилищата.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-15 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 надзор жилищата.pdf 21.6.2021 г.

Доклад на комисията № 12-15 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад надзор жилищата.pdf 21.6.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-15 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране надзор жилищата.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-15 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор 165 20.06.2017 надзор жилища.rar 21.6.2021 г.