е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-9 / 28.3.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА / ЗУТ / НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0038 "Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница", изпълняван посредством Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 - СО1 по ОПРР 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение за откриване № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Образец 10 по чл.6, ал.2 ЗМСИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр. 10 по чл.6, ал.2 ЗМСИП.docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация строителен надзор ЦНСТ.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.4.2018 г.

Публикувано на: 05.04.2018 г.
Коментар: Разяснение за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie EEDOP.CNSTnadzor.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Строителен надзор ЦНСТ профил.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 25 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение строителен надзор ЦНСТ профил.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка ЦНСТ.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 За профила ЦНСТ.rar 20.6.2021 г.