е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Пазарни консултации ОП-87 / 15.6.2018 г.

Изграждане на спортно игрище на територията на Община Ивайловград", с който да кандидатства за финансиранепо подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Спортно игрище.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта_площадки.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PROEKT.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS_ZA_PAZARNI_2_7.xls 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение 2.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране № 6 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение спортно игрище.pdf 24.1.2021 г.