е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-57 / 27.1.2017 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с 4 обособени позиции" по проект №BG16RFOP001-2.001-0165-C01 "Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в град Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2018 г.
Файлове актуални към: 17.1.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 17.1.2018 г.

Обявление № 2 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 17.1.2018 г.

Документация за участие № 4 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Teh. dokumentacia.rar 17.1.2018 г.

Документация за участие № 3 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 17.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 10.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление ценови предложения.pdf 17.1.2018 г.

Протокол № 6 / 1.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_nadzor 4 OP.pdf 17.1.2018 г.

Протокол № 7 / 1.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2_nadzor 4 OP.pdf 17.1.2018 г.

Решение за класиране № 8 / 1.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R-22.pdf 17.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 9 / 30.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 17.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 10 / 30.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 17.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 11 / 30.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3.pdf 17.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 12 / 30.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП4.pdf 17.1.2018 г.