е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Пазарни консултации ПК - 4 / 2.12.2019 г.

"СМР НА ОБЕКТ: СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, СЕКЦИЯ "А" И СЕКЦИЯ "Б" В УПИ - Х "ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА", КВ. 186 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. ЛОМ", необходими за предстоящо кандидатстване на Община Лом по проект "Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на община Лом", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" на ОПРР 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_PK_SMR.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Индикативна ценова оферта (1).doc 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: образец на КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС СМР.xlsx 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: доклад от работата на комисията и ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad_ceni_PK_SMR_zal.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: покана за представяне на оферти за пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana_oferta_PK_SMR.pdf 7.5.2021 г.