е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-22 / 13.5.2020 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на канцеларски материали" по проект BG05М9ОР001-2.019-0009 - С01 "Дом и подкрепа за всяко дете", процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституциализация на децата и младежите - Етап 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява-канцеларски.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Техническа спецификация.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6_Проект_договор.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Образци.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд Декларация - Образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Obrazec_6-Deklaraciq_spazeni_zadyljenia.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ по чл. 102, ал. 1 ЗОП /незадължителна/
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Obrazec_8-Deklaraciq_konfidentialnost.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - pdf. файл за преглед и hml за попълване в системата за еедоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване на обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване.pdf 21.1.2021 г.