е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-19 / 5.7.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ "Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на обекти в гр.Дупница - Преходно жилище и Център за социална рехабилитация и интеграция, по проект BG16RFOP001-5.001-0052 "Подай ръка", по ОП"Региони в растеж" 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001"Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", по 2 обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538393434
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.Prehodno.inj.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ III - Образци.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Виза за проектиране и скици - Преходно жилище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) виза прПЖ.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Виза за проектиране и скици - ЦСРИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) виза ЦСРИ.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат XML и PDF
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 29 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.Prehod.inj.pdf 21.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 45 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на ОП 1-чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 45 за прекратяване на процедура.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-126(2) / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление за прекратена позиция
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП-19.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 ЦСРИ.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-136 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 ЦСРИ.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 ЦСРИ.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4 ЦСРИ.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 62 / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране и избор на изпълнител ЦСРИ.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка п ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор ГДС-РУЕН ДЗЗД_cor.rar 21.1.2021 г.