е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-103 / 19.12.2016 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на сградата на Читалището в град Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0101 "Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-103 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 763308.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-103 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 763314.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 12-103 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания читалищеф.pdf 24.1.2021 г.

Образци № 12-103 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-103 / 20.4.2017 г.

Публикувано на: 20.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1 надзорч1.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-103 / 20.4.2017 г.

Публикувано на: 20.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 читалище.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-103 / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени читалище.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-103 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 читалище надзор.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-103 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 оценителни протоколи.rar 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-103 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 читалище надзор.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-103 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 5 читалище надзор.pdf 24.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-103 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране.pdf 24.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-103 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад комисия нчиталище.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-103 / 28.7.2017 г.

Публикувано на: 28.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор лазарови.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-103 / 31.7.2017 г.

Публикувано на: 31.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) надзор читалище_001.pdf 24.1.2021 г.